ردیف

عنــاوین دوره های آموزشی حقوقی

مدت زمان

۱ اصول تدوین و تنظیم قراردادهای تخصصی کسب وکارهای مجازی ۱۲ ساعت
۲ آشنایی با مجوزهای کسب وکارهای اینترنتی ۱۲ ساعت
۳ بررسی الزامات ثبتی کسب وکارهای اینترنتی ۸ ساعت
۴ تحلیل انواع بیزینس پلنها از منظر حقوقی وآشنایی با قوانین ناظر بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی ۱۲ ساعت
۵ امور حقوقی و چالشهای مالی در کسب وکارهای اینترنتی ۸ ساعت
۶ جرائم و تهدیدهایی که در فضای مجازی در کمین ماست ۱۶ ساعت

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod