ردیف

عناوین دوره های آموزشی منابع انسانی (Soft Skill)

مدت (روز)

۱ شبکه های حرفه ای و پول ساز در کسب و کار (۴ ساعت) نیم روز
۲ اصول روابط عمومی مؤثر (۸ ساعت) ۱ روز
۳ مربیگری حرفه ای (Coaching) (۸ ساعت) ۱ روز
۴ هنر ارائه مطلب مؤثر (۴ ساعت) نیم روز
۵ اتیکت در فضای کسب و کار (۸ ساعت) ۱ روز
۶ تکنیک های مذاکره، زبان بدن و پیشبرد فروش (۱۶ ساعت) ۲ روز
۷ مدیریت رفتار گروهی و کارتیمی(Team Work) (۱۶ ساعت) ۲ روز
۸ مدیریت استرس (۱۶ ساعت) ۲ روز
۹ مدیریت زمان (۱۶ ساعت) ۲ روز

ردیف

عناوین دوره های آموزشی  کارآفرینی

مدت (روز)

۱

مدیریت کسب و کارهای کوچک (استارتـ آپ)

(۲۴ ساعت) ۳ روز

۲

شناسایی فرصت های تجاری برای کسب و کارهای کوچک

(۳۲ ساعت) ۴ روز

۳

راهکارهای شناسایی فرصتهای تجاری و کارآفرینی

(۱۶ ساعت) ۲ روز

۴

منتورینگ و کوچینگ ( تربیت تسهیلگر و مربی حرفه ای کارآفرینی)

(۱۶ ساعت) ۲ روز

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod