دکتر صادق سپندارند

مدیریت بازرگانی

درباره استاد:

دکتر صادق سپندارند تحصیلات کارشناسی خویش را در رشته مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت مالی در دانشگاه تهران و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک در دانشگاه علامه طباطبائی گذرانده است. از جمله فعالیت های اجرایی ایشان میتوان به کارشناس تحلیل آماری پروژه آمادگی الکترونیکی صنایع کارفرما شورای عالی فن آوری اطلاعات در شرکت 6 سیگما،کارشناس پروژه تدوین برنامه استراتژیک شرکت الکترو کاوه،مدیر پروژه طراحی نهاد حمایت از کودک موسسه رحمان اشاره کرد.

تحصیلات:

دکتری،دانشگاه علامه طباطبائی، مدیریت استراتژیک

 

کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، مدیریت مالی

 

کارشناسی، دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی

 

خلاصه سابقه فعالیت:

مشاور اداره بازاریابی بانک ملت

 

مشاور استراتژی دفتر مدیریت استراتژی بانک ملت

 

کارشناس پروژه تدوین برنامه استراتژیک بانک ملت

 

حوزه های مشاوره:

تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی

 

مدیریت بازاریابی کسب و کار

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

 

برای رزرو مشاوره :

توضیحات بیشتر

کارشناس تحلیل آماری پروژه آمادگی الکترونیکی صنایع کارفرما شورای عالی فن آوری اطلاعات در شرکت 6 سیگما

کارشناس پروژه تدوین برنامه استراتژیک شرکت الکترو کاوه

مدیر پروژه طراحی نهاد حمایت از کودک موسسه رحمان

بانک ملت

مشاور اداره بازارایابی بانک ملت

مشاور استراتژی دفتر مدیریت استراتژی بانک ملت

کارشناس پروژه تدوین برنامه استراتژیک بانک ملت

مشاور پروژه استقرار بانکداری تجاری مدیریت امور بانکداری تجاری بانک ملت

کارشناس پروژه کیف پول مشتریان حقوقی مدیریت امور بانکداری شرکتی بانک ملت

کارشناس پروژه سنجش بازار مالی کشور و پتانسیل بازار دفتر مدیریت استراتژی بانک ملت

مشاور پروژه تدوین پروپوزیشن بانکداری تجاری مدیریت امور بانکداری تجاری بانک ملت

کارشناس پروژه تخمین مالی پروپوزیشن مدیریت امور بانکداری تجاری بانک ملت

کارشناس پروژه اصلاح فرآیندهای اعتباری مدیریت امور بانکداری تجاری

بانک مهر اقتصاد

کارشناس پروژه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی بانک مهر اقتصاد

مشاور پروژه اولویت بندی صنایع و نیازسنجی اداره کل CRM

کارشناس پروژه Benchmark  خدمات و محصولات بانکی اداره کل CRM

جهاد دانشگاهی تهران

کارشناس تحلیل آماری پروژه شهر الکترونیک

کارشناس واحد آموزشهای کاربردی و آمادگی کنکور

کارشناس واحد پژوهش

عضو کمیته اجرایی دومین کنفرانس مدیریت عملکرد جهاددانشگاهی

عضو کمیته اجرایی اولی کنفرانس شهر الکترونیک جهاد دانشگاهی

عضو کمیته اجرایی دومین کنفرانس نظام پیشنهادات جهاددانشگاهی

عضو کمیته اجرایی سومین کنفرانس نظام پیشنهادات جهاددانشگاهی

سوابق آموزشی

مدیریت استراتژیک پیشرفته دانشگاه تهران(مقطع کارشناسی ارشد)

برنامه ریزی استراتژیک در عمل دانشگاه تهران(مقطع کارشناسی ارشد)

مدیریت بازاریابی کسب و کار دانشگاه تهران(مقطع کارشناسی ارشد)

تحقیق در عملیات1و2 دانشگاه علامه طباطبائی(مقطع کارشناسی)

آمار و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی(مقطع کارشناسی)

تئوری مدیریت پیشرفته دانشگاه آزاد(مقطع کارشناسی ارشد)

بازاریابی صنعتی دانشگاه آزاد(مقطع کارشناسی ارشد)

مدیریت استراتژیک (دوره آزاد MBA) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تحقیق در عملیات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

تحقیق در عملیات موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

تحقیق در عملیات موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

تحقیق در عملیات موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

تحقیق در عملیات موسسه آموزش عالی آزاد کوی کوثر

تحقیق در عملیات موسسه آموزش عالی آزاد اکسین

تئوری مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

تئوری مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

تئوری مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

تئوری مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد کوی کوثر

مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی آزاد کوی کوثر

مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی آزاد مشاوران روشنگر فردای ایرانیان

تبلیغات موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

بازاریابی موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

بازاریابی موسسه آموزش عالی آزاد مشاوران روشنگر فردای ایرانیان

مقالات

سپندارند،ص؛ سیدنقوی،م؛ رامین مهر، ح1391 بررسی اثرات سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

سپندارند،ص؛ کریمی،م؛ حق شناس، ف1391 بررسی تاثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی شعب بانک کشاورزی شهر تهران، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

سپندارند،ص؛ قاضی نوری،ر؛ رضازاده، س1386 نگرشی دیالکتیکی به خصوصی سازی و تاثیر آن بر دموکراسی به بهانه بازخوانی اصل 44، کنفرانس خصوصی سازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

سپندارند،ص؛ غلامرضائی، د؛ کیایی، ب. 1386 تاثیر استقرار نظام پیشنهادات برخلاقیت سازمانی، کنفرانس نظام پیشنهادات، جهاددانشگاهی دانشگاه تهران.

Identifying and Prioritizing Factors Influencing Individual Investors’ Intention to Receive Cash Dividend; Case Study: Tehran Stock Exchange,Finance and Stochastics, 2012

Investigating and prioritizing of key success factors influencing theimplementation of Citizen Relationship Management (ZRM); Case study:TehranMunicipality,Journal of Innova Ciencia,2012

کتاب ها

تحقیق در عملیات: درس، تست،نکته، تهران، انتشارات نگاه دانش

سپندارند، ص؛ پرکان،ع؛ حسان،م.1389 مروری جامع بر تئوری مدیریت، تهران، انتشارات فرهیختگان دانشگاه

سپندارند، ص؛ سبحانی،ف.1391 مروری جامع بر پژوهش عملیاتی، تهران، انتشارات نگاه دانش