دکتر محمدمهدی لطیفی

مدیریت بازرگانی - راه اندازی کسب و کارهای کوچک

درباره استاد:

دکتر محمدمهدی لطیفی تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری خود را در رشته مدیریت بازرگانی به پایان رسانده اند و می توان ایشان را از اساتید برجسته حوزه کسب و کار و بازاریابی در دانشگاه تهران دانست. ایشان مؤلف کتاب و مقاله های متعددی در زمینه های کسب و کار، بازاریابی، فروش، استراتژی و … هستند.

از جمله فعالیت‌های اجرایی دکتر محمدمهدی لطیفی می‌توان به مدیر توسعه کسب و کار شرکت INVESTATE واقع در اسپانیا، مدیر بازاریابی و برندینگ هلدینگ ساختمانی لوتوس، مدیر بازاریابی و مطالعات بازار هلدینگ انتخاب، مدیر بازاریابی و برندینگ گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس، عضو گروه آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو گروه آموزشی بانک توسعه تعاون، عضو گروه آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و … اشاره کرد.

تحصیلات:

پسادکتری: مدیریت بازرگانی- راه اندازی کسب و کارهای کوچک/ دانشگاه تهران


دکتری: مدیریت بازرگانی- بازاریابی/ دانشگاه تهران


کارشناسی ارشد:مدیریت بازرگانی- بازاریابی/ دانشگاه شهید بهشتی


خلاصه سابقه فعالیت:

مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار در INVESTATE شهر بارسلون


مدیر بازاریابی و برندینگ در گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس


مدیر بازاریابی و توسعه بازار در کلینیک کسب و کار


حوزه های مشاوره:

مدیریت استراتژیک

 

بازاریابی و فروش

 

استراتژی کسب و کار

 

برای رزرو مشاوره :

توضیحات بیشتر

سوابق اجرایی

مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار در INVESTATE شهر بارسلون 

مدیر بازاریابی و برندینگ در گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس

مدیر بازاریابی و توسعه بازار در کلینیک کسب و کار

مدیر بازاریابی و مطالعات بازار در هلدینگ انتخاب

مدیر برندینگ و توسعه بازار در هلدینگ ایرانیان اطلس

مدیر بازرگانی و مطالعات بازار در شرکت دنیای نوین فناوری و تجارت

سرپرست بخش پژوهشی مدیریت بازرگانی در www.myindustry.ir

مدیر بازرگانی و مطالعات بازار در شرکت بهراد سازان پارسه

سوابق تدریس

مدیریت عملیات، مبانی سازمان ومدیریت /دانشگاه تهران پردیس فومن /استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

پیاده سازی استراتژی، اجرا و کنترل استراتژی، استراتژی های بازرگانی بین الملل/دانشگاه تهران پردیس فارابی/استاد مقطع کارشناسی ارشد

بازاریابی پیشرفته، استراتژی کسب و کار/دانشگاه تهران دانشکده مدیریت/دستیار آموزشی مقطع دکتری

سوابق پژوهشی، کتاب، و مقاله های علمی

الوانی، سیدمهدی، لطیفی، محمدمهدی؛ غالمی، سروناز 1401 بررسي تأثير هوش فرهنگي بر عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش
سازگاري بين فرهنگي كاركنان فرودگاههاي كل كشور، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ. در حال داوری

خلیفه سلطانی، حشمت؛ لطیفی، محمدمهدی؛ غالمی، سروناز 1400 ،ارزیابي رابطه عدالت سازماني با سرمایه روانشناختي
مورد مطالعه :اداره كل امور اقتصادي و دارایي استان كرمانشاه، مجله تحقیقات نوین مدیریت خاتم، دوره 2 ،شماره 2 ،ص 13-23

سلطانی، حسین علی؛ خلیفه سلطانی، حشمت؛ لطیفی، محمدمهدی غالمی، سروناز1400 ارزیابي تأثير مسئوليت اجتماعي
شركت بر رضایت مشتري و ارزش ادراکشده اتومبيل لوكس ایران هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر 1400.

خلیفه سلطانی، حشمت؛ سلطانی، حسین علی؛ علیمحمدی، سیاوش؛ لطیفی، محمدمهدی؛ غالمی، سروناز 1399 ،بررسي تأثيرات
ادراک مصرفكنندگان از شخصيت برند بر قصد خرید مورد مطالعه: شركت لبنيات بيستون استان كرمانشاه، هفدهمین
کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر 1

آقازاده، هاشم؛ لطیفی، محمدمهدی. “تحليل كسب و كار.” تهران: انتشارات سمت، 13

آقازاده، هاشم؛ حسنقلی پور یاسوری، طهمورث؛ مهرنوش، مینا؛ لطیفی، محمدمهدی؛ سلیمانی، سام )1397″ ،)طراحي مدل فروش
مبتني بر نوآوري باز در صنعت ساختمان )مورد مطالعه: گروه شركتهاي ساختماني ایرانيان اطلس(“، فصلنامه علمی-پژوهشی
مدیریت بازرگانی، دوره 10 ،شماره 4

حمیدی زاده، محمدرضا؛ حاجی کریمی، عباسعلی؛ لطیفی، محمدمهدی 1391 تبيين و ارزیابي موقعيت یابي استراتژیک بنگاه
هاي اقتصادي، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9 ،بهار، 35-5

Solaimani, S., van der Veen, J. A. A., Latifi, M. (2016). “How Supply Chains Can Benefit from Open Innovation:
Inspiration from Toyota Production System”, International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, 10
(10), 110-123.
DOI: http://dai.waset.org/1307-6892/50471

Sepehrsadeghian N., Latifi, M., Soroush, S., Aghabagher, Z. (2012). “Debt Policy and Corporate Performance: An
Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange Companies”, International Journal of Economics and Finance,
4(11), 217- 224.
DOI: https://doi.org/10.5539/ijef.v4n11p217

Ghalambor, M., Latifi, M Sepehrsadeghian N., Aghabagher, Z. (2012). “Developing Expert Scenarios Facing Iran’s
Petroleum Industry”, Journal of Advances in Petroleum Exploration and Development, 3 (2), 1-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/j.aped.1925543820120401.612

Latifi, M., Azimi, H., Sepehrsadeghian N., Aghabagher, Z. (2012) “Exploring and Evaluating the Effects of Strategic
Positioning on Firms Performance with Regard to Physical and Perceptual Positioning”, International Business
and Management (CSCANADA), 4 (2), 1-7.
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/j.ibm.1923842820120402.1105

Hamidizadeh, M.H., Yazdani, N., Alemtabriz, A., Latifi M. (2012). “Designing and Validating a Systematic Model of
E-Advertising”, International Journal of Marketing Studies (CSCANADA), 4 (2), 130-149.
DOI: https://doi.org/10.5539/ijms.v4n2p130

Latifi, M., Ghalambor, M., Azimi, H. (2012) “Foresighting and Evaluating Iran’s Automotive Industry Development
Applying a Scenario Planning Approach”, Published at Canadian Journal of Social Science (CSCANADA), 8 (1),
170-185.
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/j.css.1923669720120801.2090

Latifi, M., Azimi, H. (2012) “Establishing a Marketing Plan for NOWDAR Company Applying a Taxonomy Method”,
Advanced Materials Research, 601 (1), 426-431.
DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.601.426

Latifi, M., Ghalambor, M., Azimi, H. (2012). “Indexing, Evaluating, and Ranking the Challenges Facing the
Establishment of Investment Banking (of Funding Organizations) in Iran”, Journal of Money, Investment and
Banking (EuroJournals), 24 (3), 49-60

Latifi, M., Ghalambor, M., Azimi, H., Lotfi, E. (2012) “Apprising and Developing Strategies in Cultural and
Instructional Challenges of Iranian Investment Banks”, Presented and published at IEEE International Conference
on Business, Economics, Finance, and Management (ICBEFM 2012), Kuala Lumpur, Malaysia February.

Latifi, M., Azimi, H., & Forougozar, H. (2011). “Recognizing the Influencing Factors on Technology Applying Topsis
Technique: A Case -Control Study of an E-commerce Company”, Presented and published at IEEE 2nd
International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning (IC4E 2011), Mumbai, India, 7-9.

Hamidizadeh, M.H., Baramound, S., Latifi M. (2012). “Empowerment And Contextual Performance With Job Utility’s
Model”, Interdisciplinary journal of contemporary research in business (IJCRB), 3 (9), 1199-1218.

Latifi, M., Azimi, H. (2010) “Establishing a Marketing Plan for NOWDAR Company Applying a Taxonomy Method”,
Presented at IEEE International Conference on Management Science and Information Engineering (ICMSIE 2010),
Zhongzhou, China