مشاوران

نمایش 1 - 3 از 3

دکتر صفا شریف عسکری

توسعه کسب وکار , مدییریت منابع انسانی

دکتر عقیل تقی زاده

توسعه کسب وکار , مدییریت منابع انسانی

مهندس محسن ضابط نیا

توسعه کسب وکار , مدییریت منابع انسانی